قیمت روزانه قارچ

قیمت قارچ

 قیمت عمده فروشی انجمن صنفى پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران

دوشنبه ۹۸/۱۱/۲۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰ تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۶۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه ۷۸۰۰ تومان

یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰ تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۶۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه ۷۸۰۰ تومان

شنبه ۹۸/۱۱/۱۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰ تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۶۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه ۷۸۰۰ تومان

 

پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۵۰۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۴۰۰۰ تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۳۰۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۳۰۰ تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه ۹۰۰۰ تومان

چهارشنبه ۹۸/۱۱/۱۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۵۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۷۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۸۰۰تومان

دوشنبه ۹۸/۱۱/۱۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۲۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۳۰۰تومان

یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

شنبه ۹۸/۱۱/۱۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

جمعه ۹۸/۱۱/۱۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

 

پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

 

چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

 

سه شنبه ۹۸/۱۱/۰۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

 

دوشنبه ۹۸/۱۱/۰۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

 

یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

شنبه ۹۸/۱۱/۰۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

جمعه  ۹۸/۱۱/۰۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

پنجشنبه  ۹۸/۱۱/۰۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

چهارشنبه  ۹۸/۱۱/۰۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۱۱/۰۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

دوشنبه  ۹۸/۱۰/۳۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

یکشنبه  ۹۸/۱۰/۲۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

شنبه  ۹۸/۱۰/۲۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

جمعه  ۹۸/۱۰/۲۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

پنجشنبه  ۹۸/۱۰/۲۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

چهارشنبه  ۹۸/۱۰/۲۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۱۰/۲۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

دوشنبه  ۹۸/۱۰/۲۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

 

 

یکشنبه  ۹۸/۱۰/۲۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

 

شنبه  ۹۸/۱۰/۲۱

احتراما به استحضار می رساند در بورس لشگری با ورودی ۴۳۴۵۰ کیلو

قیمت اعلامی انجمن  ۱۴۰۰۰تومان

قیمت اعلامی انجمن در سبد ۱۳۰۰۰تومان

عمده معاملات انجام شده در سبد ۱۲۵۰۰تومان و در کیسه ۱۱۵۰۰ تومان بوده است.

امروز امنا ۳۳۲۰کیلو گرم خرید داشته است.

 

 قیمت عمده فروشی انجمن صنفى پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران

 

پنجشنبه  ۹۸/۱۰/۱۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

چهار شنبه  ۹۸/۱۰/۱۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۱۰/۱۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

یکشنبه  ۹۸/۱۰/۱۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

شنبه  ۹۸/۱۰/۱۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

جمعه  ۹۸/۱۰/۱۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

پنجشنبه  ۹۸/۱۰/۱۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

چهار شنبه  ۹۸/۱۰/۱۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۱۰/۱۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

دوشنبه  ۹۸/۱۰/۰۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

یکشنبه  ۹۸/۱۰/۰۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

چهار شنبه  ۹۸/۱۰/۰۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۸۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۲۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۱۰/۰۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۸۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۲۰۰تومان

دوشنبه  ۹۸/۱۰/۰۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۸۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۲۰۰تومان

یکشنبه  ۹۸/۱۰/۰۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۸۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۲۰۰تومان

شنبه  ۹۸/۰۹/۳۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

جمعه  ۹۸/۰۹/۲۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

پنجشنبه  ۹۸/۰۹/۲۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

چهار شنبه  ۹۸/۰۹/۲۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۶۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۸۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۰۹/۲۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

دوشنبه   ۹۸/۰۹/۲۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

یکشنبه   ۹۸/۰۹/۲۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

شنبه   ۹۸/۰۹/۲۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

جمعه   ۹۸/۰۹/۲۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

پنجشنبه   ۹۸/۰۹/۲۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

چهارشنبه   ۹۸/۰۹/۲۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

سه شنبه   ۹۸/۰۹/۱۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

دوشنبه   ۹۸/۰۹/۱۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

یکشنبه   ۹۸/۰۹/۱۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۸۰۰تومان

شنبه   ۹۸/۰۹/۱۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۸۰۰تومان

جمعه   ۹۸/۰۹/۱۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۸۰۰تومان

پنجشنبه   ۹۸/۰۹/۱۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۸۰۰تومان

چهارشنبه   ۹۸/۰۹/۱۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

سه شنبه   ۹۸/۰۹/۱۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

دوشنبه   ۹۸/۰۹/۱۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

یکشنبه   ۹۸/۰۹/۱۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

شنبه   ۹۸/۰۹/۰۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

جمعه   ۹۸/۰۹/۰۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

پنجشنبه   ۹۸/۰۹/۰۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

چهارشنبه   ۹۸/۰۹/۰۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

سه شنبه   ۹۸/۰۹/۰۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

دوشنبه   ۹۸/۰۹/۰۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

یکشنبه   ۹۸/۰۹/۰۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

شنبه   ۹۸/۰۹/۰۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

جمعه   ۹۸/۰۹/۰۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

پنجشنبه   ۹۸/۰۸/۳۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

چهارشنبه   ۹۸/۰۸/۲۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۳۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

سه شنبه   ۹۸/۰۸/۲۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۳۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

دوشنبه   ۹۸/۰۸/۲۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۳۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

یکشنبه   ۹۸/۰۸/۲۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

شنبه   ۹۸/۰۸/۲۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

جمعه  ۹۸/۰۸/۲۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

پنج شنبه   ۹۸/۰۸/۲۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

چهارشنبه   ۹۸/۰۸/۲۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۰۸/۲۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

دوشنبه  ۹۸/۰۸/۲۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

یکشنبه  ۹۸/۰۸/۱۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

شنبه  ۹۸/۰۸/۱۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

جمعه  ۹۸/۰۸/۱۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

پنج شنبه  ۹۸/۰۸/۱۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

چهارشنبه  ۹۸/۰۸/۱۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۰۸/۱۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

دوشنبه  ۹۸/۰۸/۱۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

یکشنبه  ۹۸/۰۸/۱۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

شنبه  ۹۸/۰۸/۱۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

جمعه  ۹۸/۰۸/۱۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

پنجشنبه  ۹۸/۰۸/۰۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

چهار شنبه  ۹۸/۰۸/۰۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۰۸/۰۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

دوشنبه  ۹۸/۰۸/۰۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

کشنبه  ۹۸/۰۸/۰۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

شنبه  ۹۸/۰۸/۰۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

جمعه  ۹۸/۰۸/۰۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

پنجشنبه ۹۸/۰۸/۰۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

چهار شنبه ۹۸/۰۸/۰۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

سه شنبه ۹۸/۰۷/۳۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۰۰۰تومان

شنبه ۹۸/۰۷/۲۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

جمعه ۹۸/۰۷/۲۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

پنجشنبه ۹۸/۰۷/۲۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

چهار شنبه ۹۸/۰۷/۲۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

سه شنبه ۹۸/۰۷/۲۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

بکشنبه ۹۸/۰۷/۲۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

شنبه ۹۸/۰۷/۲۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

جمعه ۹۸/۰۷/۱۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

پنجشنبه ۹۸/۰۷/۱۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

چهار شنبه ۹۸/۰۷/۱۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

سه شنبه ۹۸/۰۷/۱۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۸۰۰تومان

دوشنبه ۹۸/۰۷/۱۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۸۰۰تومان

یکشنبه ۹۸/۰۷/۱۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۴۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

شنبه ۹۸/۰۷/۱۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

جمعه ۹۸/۰۷/۱۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۵۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۱۲۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۹۸۰۰تومان

پنجشنبه ۹۸/۰۷/۱۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۵۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۱۲۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۹۸۰۰تومان

 

چهار شنبه ۹۸/۰۷/۱۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۵۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۱۲۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۹۸۰۰تومان

 

سه شنبه ۹۸/۰۷/۰۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۵۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۱۲۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۹۸۰۰تومان

 

دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۸۰۰تومان

یکشنبه ۹۸/۰۷/۰۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

شنبه ۹۸/۰۷/۰۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۵۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۱۲۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۹۱۰۰تومان

جمعه ۹۸/۰۷/۰۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۶۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۵۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۹۸۰۰تومان

پنجشنبه ۹۸/۰۷/۰۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۶۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۵۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۹۸۰۰تومان

چهار شنبه ۹۸/۰۷/۰۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۵۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۱۲۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۹۱۰۰تومان

سه شنبه ۹۸/۰۷/۰۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۸۰۰تومان

دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

یکشنبه ۹۸/۰۶/۳۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

شنبه ۹۸/۰۶/۳۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۳۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

جمعه ۹۸/۰۶/۲۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۴۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

پنج شنبه  ۹۸/۰۶/۲۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۴۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

چهارشنبه  ۹۸/۰۶/۲۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

سه شنبه  ۹۸/۰۶/۲۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

دوشنبه  ۹۸/۰۶/۲۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

یکشنبه  ۹۸/۰۶/۲۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۳۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۳۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

پنجشنبه  ۹۸/۰۶/۲۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۹۵۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۸۸۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۲۰۰تومان

شنبه  ۹۸/۰۶/۱۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۷۵۰۰تومان

 

جمعه  ۹۸/۰۶/۱۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

 

سه شنبه ۹۸/۰۶/۱۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

 

دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

شنبه ۹۸/۰۶/۰۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۲۰۰تومان

جمعه ۹۸/۰۶/۰۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

 

پنجشنبه ۹۸/۰۶/۰۷

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۲۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۵۰۰تومان

چهار شنبه ۹۸/۰۶/۰۶

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

سه شنبه ۹۸/۰۶/۰۵

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

دوشنبه ۹۸/۰۶/۰۴

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

یکشنبه ۹۸/۰۶/۰۳

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

شنبه ۹۸/۰۶/۰۲

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۴۰۰تومان

جمعه ۹۸/۰۶/۰۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۴۰۰تومان

پنج شنبه۹۸/۰۵/۳۱

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۳۰۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۴۰۰تومان

چهارشنبه ۹۸/۰۵/۳۰

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۱۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

سه شنبه ۹۸/۵/۲۹

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان

دوشنبه۹۸/۵/۲۸

 • قارچ فله درجه یک سورت شده( ممتاز )در کارتن یاسبد باقیمت پایه۱۴۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه یک در سبد ۱۲۵۰۰تومان
 • قارچ درجه یک فله ضعیف ۱۰۵۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹۰۰۰تومان
 • قارچ فله درجه ۳ باقیمت پایه۸۰۰۰تومان
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن